اعضای مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

الهام لطفيان  
 
کارشناس پژوهشي مرکز
 
 
خانم دکتر صابریان پور
  
دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
 
 
خانم دکتر محکی
 
دکترای تخصصیایمنی شناسی
 
 

پست الکترونیک مرکز: mvasrc[@]mums.ac.ir

تلفن تماس: 38047201-51-98+