مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسكولار

 

آدرس دهی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندووسکولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد (افیلیشن)

Vascular and Endovasular Surgery Research Center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, iran

پایگاه های اطلاعاتی

مکان مرکز تحقیقات

مشهد-بلوار شهید کاوه- بیمارستان ولایت