اعضای شورا عالی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

 لینک سامانه پژهان اعضا

لینک سامانه علم سنجی اعضا 

دكترمحمد هادي سعيد مدقق

دكترغلامحسين كاظم زاده

 

دكترجليل توكل افشاري

دكترفاطمه صادقي پور

 

دكترفاطمه ناظميان

دكترسيدمرتضي احتشام فر

 

دكترمهين قربان صباغ

دكترداريوش حميدي علمداري

دكتربشري حسن زماني

دكتربهزاد عليزاده

دكتر كامبيز عليزاده

دكتربهزاد كياني

دكترعليرضا موسويان

دكترسيروس نكوئي

دكترليلا بيگدلو

 

دكترمحمد مهدي كاميار

دکتر هورک پورزند

دکتر آرش قلوبی

دكترحميد رضا رحيمي