رزومه دکتر مدقق 3


          
   
           سخنراني در مجامع علمي داخلي:
   

ردیف

عنوان همايش

محل برگزاری همایش

تاریخ برگزاری همایش

عنوان سخنراني

نوع ارائه (سخنران مدعو- سخنرانی- پوستر)

1

سي و چهارمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ايران

تهران

14/2 الي 15/2/89

- بيماريها و تروماي عروقي

- درمان اندوواسکولار بيماريهاي عروق کاروتيد ورتبرال

سخنراني – شرکت

2

ليزر در جراحي

تهران

2/11/88

نقش ليزر و راديوفرکوئنسي در درمان واريس اندام تحتاني

سخنراني – شرکت

3

دومين کنگره بين المللي جراحي کارديوواسکولار در بيمارستان رضوي

مشهد

31/4 الي 2/5/88

COMBIND CAROTID NDARTHRCTOMY
& CABG.

سخنراني

4

Iپنجمين کنگره راديولوژي ايران

تهران

8/2/88 الي 11/2/88

Carotid Stenosis

سخنراني – شرکت

5

سي و دومين کنگره ساليانه جراحان ايران .

Tehran, IRAN

18-14/2/87

تروماي عروق اندامها

سخنران مدعو

6

کنگره يک روزه درمان هاي اينترنشنال و جراحي سکته هاي مغزي

مشهد

25/5/87

Assessment of Carotid Endarterectomy

سخنراني – شرکت

7

کنگره آموزش مداوم جامعه جراحان ايران – شاخه خراسان

مشهد

4/8/87

نقش ليزر در درمان واريس

جراحي عروق و بيماريهاي وريدي

نحوه برخورد با بيماران مشکل

سخنراني

8

کنگره جراحي عروق و تروما

تهران

7/9/87 الي 9/9/87

1.Carotid Endarterectomy Vs Carotid Stenting

2.Prosthesis in constructing Dialysis Accesses.

سخنراني- شرکت

9

کنگره جراحي عروق و ديابت

تهران

آذرماه 1386

1-Long-Segment angioplasty in Patients with diabetic foot Ulceration

2-A Study on prevalence of lower limb complications in diabetic patients without suggestive symptoms .

سخنران

10

کنفرانس علمي خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

مشهد

24/3/86

خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

سخنراني

11

کنگره تروماي عروق – شناخت و درمان آن

تهران

24/11/85 الي 26/11/85

جايگاه جراحي آندوواسکولار در تروماي عروقي

سخنراني – شرکت

12

سي و يکمين کنگره ساليانه جراحان ايران .

تهران

19-15/2/86

نکات بحث انگيز در درمان تروما

سخنراني – شرکت

13

ششمين کنگره گوارش و کبد ايران

مشهد

2/9/85

Hepatic vascular disorders

سخنراني

14

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

جايگاه لاپاراسکوپي در جراحي

سخنراني – شرکت

15

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

راهيابي به عروق

سخنراني – شرکت

16

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

Thoracoscopic sympathectomy; the optimal management for hyperhydrosis and severe upper extremity ischemia.

سخنراني – شرکت

17

برنامه باز آموزي جايگاه stapling و لاپاراسکوپي در جراحي

مشهد

7/9 الي 8/9/85

پانل : ضايعات خوش خيم آنورکتال و انسداد روده - توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني : توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني – شرکت

18

برنامه مدون باز آموزي ارتوپدي در مورد بيماران مولتيپل تروما

مشهد

17/12/84

تروماي عروق محيطي

سخنراني – شرکت

19

کنگره Vascular Access & dialysis

مشهد

5/11 الي 7/11/84

Technical guidelines and outcomes of peritoneal catheter correction by mean of laparoscope.

سخنراني – شرکت

20

برنامه سمينار و باز آموزي بيماريهاي وريدي انجمن جراحان عروق ايران

تهران

1/10/84

پاتوفيزيولوژي نارسايي مزمن وريدي ، واريس و انواع آن

سخنراني – شرکت

21

برنامه مدون باز آموزي زخم مشکل و کنترل درد

مشهد

19/8/84

برخورد با زخمهاي پيچيده و درمان آنها

عضو پانل

22

سمينار باز آموزي بيماريهاي مري

مشهد

18/8/84

-----------------

هيئت رئيسه

23

سمينار مراقبت و درما در حوادث غير مترقبه

مشهد

16و17/6/84

برآورد اوليه و احيامصدومين در حوادث غير مترقبه

سخنراني

24

20/5/84

پانل : جراحي هاي کوچک

سخنراني : کات دان – جراحي هاي کوچک

سخنراني – شرکت

25

بيست و نهمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

28/2/84

بيماريهاي عروق اندام تحتاني

سخنراني

26

برنامه باز آموزي انجمن جراحان عروق و تروما

تهران

29/11/83

تازه هاي جراحي عروق

سخنراني

27

برنامه مدون باز آموزي تروماي شکم در حاملگي

برخورد با شکم حاد جراحي – تشخيص و درمان

مشهد

8/7/83

--------------------------

هيئت رئيسه – عضو پانل

28

بيست و هشتمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

19/2/ الي 23/2/83

؟

سخنراني

29

کنفرانس علمي يک روزه بورگر

تهران

2/5/82

Angiographic Pattern of Our Patients With Clinical Diagnosis of TAO Vs Atherosclerosis.

Clinical Presentation of TAO

Review of 80 Cases With Clinical Diagnosis of TAO.

سخنراني

30

همايش علمي – تحقيقي مديريت امداد و نجات کشور

تهران

3/12 الي 4/12/81

Surgical Aspects of Motor Vehicle Accidents (Panel).

پوستر

31

آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحي

تهران

25/10الي 27/10/81

سخنراني – شرکت

32

برنامه آموزش مداوم سمينار طب رزمي

تهران

7/8 الي 9/8/81

کنترل خونريزي در تروما

شرکت – سخنراني

33

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

1/11الي 4/11/81

؟

شرکت -سخنراني

34

کنگره جامعه جراحان ايران شاخه خراسان

مشهد

25/11 الي 27/11/81

جراحي در صدمات عروقي

-A Study of Patency rate & the Complication of Angioaccecc for Dialysis

شرکت – سخنراني

35

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

30/9 الي 3/10/81

؟

شرکت -سخنراني

36

برنامه آموزش جراحي

تهران

14/7 الي 16/7/78

؟

شرکت – سخنراني

37

سمينار ضايعات اندام تحتاني

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20/3/78

Diabetic Foot management .

سخنراني

38

سمينار دانشگاهي کمردرد در زاهدان

؟

1368

ديسک بين مهره اي بيماري و درمان بانضمام بررسي کلينيکي اثر درماني کولشي سين تزريقي در ديسکوپاتي هاي مقاوم به درمان

؟

         
      سوابق اجرايي:

رديف

نوع فعاليت

محل فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

مسئوليتهاي دانشگاهي

1

مدير گروه جراحي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18/12/88

2

رئيس مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسکولار

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/8/88

3

عضو کميته علمی و اجرايی برگزاری امتحانOSCE سال 87-86

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6/11/86

4

عضو کميته برگزاری امتحان ارزشيابی درون بخشی به صورت OSCE (سال 86-85 )

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15/12/85

5

کارشناس مسئول ارزشيابی مراکز تحقيقاتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

19/12/83

6

عضو هيئت ممتحنه آزمون پيش کارورزی و عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيار تخصصی دانشکده پزشکی مشهد سال 82

دانشگاه علوم پزشکي تهران

19/4/82 الي 17/3/84

7

عضو کميته بررسی ساختاری طرحهای پژوهشی دانشگاه

و شرکت در جلسات کميته ساختاری

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

9/4/82 الي 8/4/84

8

عضو کميته راهبردی پايگاه تحقيقات جمعيتی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

23/1/82 الي 4/9/82

9

عضو کميته تخصصی هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشکی

و شرکت در جلسات اين کميته به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/12/81 الي 13/7/83

10

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

شرکت در جسلسات شورای پژوهشی به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

28/10/81 الي 23/5/84

11

رئيس بخش جراحی عروق

بيمارستان امام رضا (ع)

6/11/80 تا کنون

امور اجرایی وزارتخانه :

1

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

3/4/86

2

نماينده تام الاختيار معاون سلامت (دکتر علويان ) در کميته راهبردی رشته تخصصی جراح عروق

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

1385 تا کنون

3

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

5/5/84

4

عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيارتخصصی جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

26/10/81 الي 27/11/84

5

عضو هيئت ممتحنه پيش کارورزی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

6/10/81 الي 29/5/84

کمیته ها و مسئولیتهای بیمارستانی

1

کميته تعيين تکليف بيماران بستري در اورژانس

بيمارستان امام رضا (ع)

3/5/89

2

عضو متخصص جراحی در تيم اظطراری گروه A

بيمارستان امام رضا (ع)

31/2/85

3

عضو کميته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

25/5/82

4

عضو کميته دارو و درمان بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

4/3/82

5

عضو شورای پژوهشی بيمارستان امام رضا (ع)

و شرکت در جلسات شورای پژوهشی بيمارستان

بيمارستان امام رضا (ع)

19/10/81 الي 16/2/85

6

عضو کميته نظارت و ارزشيابی درونی بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

16/11/81

(مسئولیتهای سایر سازمانها (کنگره رازی . نظام پزشکی . پزشکی قانونی . بیمارستان رضوی )

1

عضو کميسيون تخصصی جراحی قلب و عروق اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به مدت يک سال

شرکت در جلسات کميسيون تخصصی (پزشکی قانونی)

مشهد

15/4/86 تا کنون

2

شرکت در جلسه طرح Mashhad Study در پژوهشکده بوعلی

مشهد

8/12/85

3

عضو کميته اطاق عمل بيمارستان رضوی

مشهد

13/12/84

4

رابط دانشگاه و بيمارستان رضوی در رشته جراحی عمومی و عروق

مشهد

13/7/84

5

رياست بخش جراحی بيمارستان رضوی

مشهد

31/5/84

6

عضو هيات علمی نيمه وقت در مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم کودکان

مشهد

20/2/84

7

عضو هيئت داوران کميته تخصصی بالينی جراحی ونهمين و دهمين و سيزدهمين جشنواره تحقيقاتی پزشکی رازی

تهران

8/9/82

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 97
اين هفته: 97
هفته‌ي گذشته: 326
اين ماه: 961
ماه گذشته: 1642
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1