رزومه دکتر کاظم زاده صفحه دوم


  
 
مقالات فارسي:

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

بررسي ميزان بقاي فيستول‌هاي شرياني- وريدي با سطحي کردن وريد بازيليک در بيماران مرحله نهايي کليوي تحت دياليز در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

تابستان 87

شماره 100 – سال 51

2

چگونه با زخم‌هاي مزمن عروقي برخورد کنيم؟‌

مجله دانشکده پزشکی مشهد

شماره 99- سال51- بهار 1387- ص 36 - 33

3

بررسي اپيدميولوژي و عوارض عمل جراحي اندآرترکتومي تحت بلوک سرويکال در بيماران مبتلا به تنگي شريان کاروتيد

International journal of stroke

Volume.1 issue. 3 p140,

August 2006

4

مقايسه روش بيحسي موضعي با بيحسي داخل وريدي در عمل جراحي فيستول شرياني – وريدي

5

بررسي ميزان باز بودن و عوارض شانت‌هاي پورتوسيستميك در بيماران مزمن کبدي, حداقل يك سال پس از عمل جراحي در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

مجله دانشکده پزشکی مشهد

شماره97- سال50- پاییز1386- ص258-253

         
 

سرپرستي پايان نامه ها:

ردیف

شماره پایان نامه

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

1

6561

بررسي ميزان شيوع باليني عوارض حسي و حرکتي و طرح درگيري عصبي ناشي از اين عوارض در اثر کارگذاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراکز دياليز سطح شهر مشد .

امير برزنوني

پزشکي عمومي مقطع استاژري

2

6562

بررسي ميزان شويع و علل مکانيسم هاي ايسکمي و سندرم استيل علامتدار در اثر کارگذاري فيستول شرياني – وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراکز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388

علاء الحشيمي

پزشکي عمومي مقطع استاژري

3

6414

مطالعه عارضه آرينمي قلبي در هنگام تعبيه کاتتر وريد ساب کلاوين و کاتتر ژوگولار در بين مراجعه کنندگان به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع)

امير مصدق

پزشکي عمومي مقطع استاژري

4

6564

بررسي برون تني تاثير نانو ذرات طلاي متصل به دکستران بر فعاليت پلاکت ها

امير نوروز پور

پزشکي عمومي مقطع استاژري

5

6571

بررسي تاثير اسپري اکسي تتراسيکلين در بهبود زخم پاي ديابتي

معصومه نبوي زاده رفسنجاني

پزشکي عمومي مقطع استاژري

6

3824

بررسي ميزان هموسيستئن سرم در بيماران آترواسکلروز بيماران بورگر با تظاهر ايسکمي اندام و بررسي تغييرات آزمايشگاهي و باليني در دو گروه فوق پس از درمان با اسيد فوليک

دکتر محمد زارع حقيقي

دکتراي تخصصي جراحي عمومي

7

5910

مقايسه روش بي حسي موضعي با بي حسي داخل وريدي در عمل جراحي فيستول شرياني

عذرا شورورزي

رشته پزشکي عمومي مقطع انترني

8

5996

بررسي مقايسه اي تاثير پانسمان خلا و پانسمان هاي مرطوب در ترميم زخم پاهاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

ابوالقاسم سنگکي

عصيه محمد زاده وطنچي

رشته پزشکي عمومي مقطع انترني

9

5885

بررسي علل ايجاد عوارض و از کار افتادن فيستولهاي شرياني وريدي در بيماران درمان شده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) از 1/10/84 الي 1/3/85

ليلا حسيني – مليحه ناطقي

رشته پزشکي عمومي مقطع انترني

10

1648-ت

تاثير تجويز هپارين هنگام عمل جراحي بر کارکرد فيستول شرياني – وريدي در بيماران همودياليزي

عباس ساروخاني

دکتراي تخصصي جراحي عمومي

11

5672

بررسي کار آيي کاتتر هاي دابل لومن جهت همودياليز کارگذاري شده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد ( از شهريور 81 تا شهريور 83

انسيه ريخته گران

رشته پزشکي عمومي مقطع انترني

12

5599

بررسي بيماري بورگر در مبتلايان مراجعه کننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا ( ع ) از تير ماه 82 تا تير ماه 84 حداقل در 50 مورد بيمار

بهاره فاضلي

رشته پزشکي عمومي مقطع انترني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
معرفي مرکز تحقيقات جراحي عروق 
مرکز تحقيقات جراحي عروق مشهد در سايه محبت و توجه خداوند با هدف انجام پروژه هاي تحقيقاتي در جهت شناخت و درمان بهتر بيماري هاي عروقي، به خصوص مواردي که در منطقه جغرافيايي ما شايع هستند و همچنين به منظور ارتقاء دانش ملي در زمينه بيماري هاي عروق در سال 81 تاسيس گرديد.
این مرکز از تاریخ 1389/10/21 مورد تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور قرار گرفته و با تاسيس آن موافقت اصولي بعمل آمد.

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 46
ديروز:42
اين هفته: 88
هفته‌ي گذشته: 260
اين ماه: 805
ماه گذشته: 1202
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1