اهداف مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد


 
 
 
اهداف مرکز:
G1:  انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي بهداشتي، درماني و آموزشي در ارتباط با بیماری های عروقی

G2:  نوآوري علمي از طريق انجام تحقيقات بنيادي در زمينه‌هاي مختلف جراحی عروق و اندو واسکولار

G3:  ارتقا و اشاعه فرهنگ تحقيق و كار گروهي در عرصه‌هاي علمي ـ تحقيقي

G4:  توسعه قابليت‌هاي مركز بعنوان يك الگو از نظر تحقيقات علمي (تلاش در جهت الگو سازي مركز از نظر فعاليت‌هاي تحقيقاتي و ساختار اداري)

G5:  بسترسازي در زمينه مشاركت فعال در امور سياستگزاري پژوهشي كشور

G6: طراحي و اجراي مشترک پروژه‌ها با رشته های مرتبط و سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

G7: تعيين نيازهاي منطقه در زمينه خدمات پيشگيري, درمان و توانبخشي بيماري‌هاي مرتبط با جراحی عروق و اندواسکولار

G8: تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در زمینه مورد نظر بر اساس نيازسنجي

G9: تعيين بار بيماري‌هاي عروقی (Burden of Disease) در منطقه

G10: استفاده از نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي جهت ارائه خدمات با کيفيتي بالاتر