دکتر محمد هادی سعید مدقق

فوق تخصص جراحی عروق

دکنر غلامحسین کاظم زاده

فوق تخصص جراحی عروق

دکتر حسن راوری

فوق تخصص جراحی عروق

دکتر سید علیرضا بامشکی

متخصص بیهوشی

دکتر فاطمه ناظمیان

فوق تخصص نفرولوژی


آدرس دهی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندووسکولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد


Vascular and Endovasular Surgery Research Center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, iran


Persian_Category

رزومه دكتر كاظم زاده


                  
       
 
 
 

 

                                             

                                                                                                        

                                            نام و نام خانوادگي
                                     دكتر غلامحسين کاظم زاده  
 
                                                           kazemzadehgh[at]mums.ac.ir
[at]yahoo.com                                                          
                          

  

 

 

 

آدرس:بيمارستان امام رضا (ع) - بخش فوق تخصصي جراحي عروق  
تلفن: 8525311 (0511)
نمابر: 
 

 

 

سوابق تحصيلي

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات انگليسي

سرپرستي پايان نامه ها

سوابق تدريس

سخنراني در مجامع علمي خارجي

سخنراني در مجامع علمي داخلي

سوابق اجرايي

کارگاههاي علمي پژوهشي

عضويت در مجامع علمي داخلي

مقالات فارسي

زمينه تحقيقاتي مورد علاقه

 

رديف

نام دوره

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ

1

دکتري عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1376

2

تخصص جراحي عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1378

3

فلوشيپ جراحي عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

1387

 
 طرح هاي تحقيقاتي:
 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

تاريخ تصويب

وضعيت طرح

1

89049

مطالعه عارضه ي آريتمي قلبي در هنگام تعبيه كاتتر وريد ساب كلاوين و كاتتر ژوگولر در بين مراجعه كنندگان به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا

22/02/1389

عقد قرارداد

2

1404

بررسي برخي عوامل موثر در تعبيه و عدم کارکرد زودرس فيستولهاي شرياني وريدي در کودکان و نوجوانان کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصي جراحي عروق در مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام رضا به مدت يک سال

18/11/1388

تصويب شده

3

88044

بررسي ميزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر كارگزاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد

09/10/1388

در دست اجرا

4

88041

بررسی اثر سلولهای بنيادي وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی

05/10/1388

در دست اجرا

5

87932

بررسي ميزان شيوع وعلل مكانيسم‌هاي ايسكمي و سندرم استيل علامتدار در اثر كارگذاري فيستول شرياني –وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388

23/10/1388

در دست اجرا

6

87630

بررسی فراواني ایسکمی و آنفارکتوس ميوکارد در بیماران تحت عمل جراحی عروقی ماژور در بیمارستان امام رضا (ع) از دی 1387تا دی1390

25/09/1388

در دست اجرا

7

87811

بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات طلای متصل به دکستران بر فعالیت پلاکت ها

18/06/1388

در دست اجرا

8

88026

بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتی

18/06/1388

در دست اجرا

9

86611

بررسي تاثير پمفلتهاي آموزشي داروهاي رايج مصرفي هر بخش در تغيير صحت نسخه نوسي اينترنهاي دانشکده پزشکي مشهد

11/10/1387

در دست اجرا

10

86181

معرفي روش جديد تعبيه كاتتر صفاقي به روش لاپارسكوپيك

13/09/1387

در دست اجرا

11

86299

ارزيابي يافته هاي چشمي در 50 مورد بيمار مبتلا به بورگر

09/08/1386

در دست اجرا

12

84190

بررسي ميزان و علل بروز عوارض و از كار افتادن فيستولهاي شرياني وريديدر بيماران در حال درمان در بخش جراحي عروق بيمارستان اما م رضا(ع) در سال 1384

23/09/1384

پايان يافته

13

84084

تعيين ميزان موفقيت ترك سيگار به روش گروه درماني در بيماران مبتلا به بورگر در بيمارستان امام رضا(ع)

12/05/1384

پايان يافته

14

84017

بررسي باليني پاي ديابتيك از نظر روشهاي درماني اعمال شده و نتايج بدست آمده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آينده نگر

14/02/1384

پايان يافته

15

84016

بررسي ميزان شيوع مشکلات پا در بيماران تحت پوشش مرکز تحقيقات ديابت خراسان

14/02/1384

تصويب شده

16

83229

تعيين معيارهاي تشخيصي آنژيوگرافيک بيماري بورگر در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههاي بيمارستان قائم و امام رضا (ع)

19/12/1383

پايان يافته

17

83206

بررسي شيوع استئوميليت در پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابتي و بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسيون در سال 84-1383

12/12/1383

پايان يافته

18

83490

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم پاهاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/1383

پايان يافته

19

83204

بررسي علل ايسكمي اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژي بيمارستان قائم(عج)

28/11/1383

پايان يافته

20

83190

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم هاي پاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/83

در دست اجرا

21

83075

بررسي 100 مورد زخم مزمن عروقي منجر به آمپوتاسيون از نظر وجود عفونت و جرم عفوني غالب در بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع)

80/07/83

پايان يافته

22

83071

مقايسه پروتز عروقي جديد پلي يورتان و پلي تترافلوراتيلن به عنوان Vascular access در بيماران همودياليز

24/04/83

پايان يافته

 
 مقالات انگليسي:

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

Diagnostic application of lymphoscintigraphy in the management of lymphoedema

Hellenic journal of Nuclear Medicine

1389

فروردين

(April(

2

A case of Behçet's disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: a long time follow up

Eastern Mediterranean Health Journal

EMHJ • Vol. 16 No. 3 • 2010- pp. 346-349

3

Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis access.

Ups J Med Sci

2010: Mar 11,

4

Serum homocysteine in deep venous thrombosis, peripheral atherosclerosis and healthy Iranians: a case-control study

Pak J Biol Sci

2009: Jul 15;12(14):1019-24

5

Thrombophlebitis migraines a foot print of Burger's disease: A prospective-descriptive study in north-east of Iran)

Clinical Rheumatology

2008: 27 (1), pp. 55-57

6

Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunction

Indian Journal of Surgery

2008 : 70 (5), pp. 227-230

2009: pp. 1-4

7

Temporary Worsening of Kidney Function Following Aortic

Reconstructive Surgery

Iranian journal of kidney diseases

2008: 2 (3), pp. 143-148

8

Assessment of carotid endarterectomy in iran

Iranian journal of neurology

vol,.7 , No.23,

Autumn 2008

239-245

9

Effect of heparin on the patency of arteriovenous fistula

Acta medica iranica

vol.46, No.5

(2008)

10

Burger's disease and socioeconomic factors

Avicenna journal

(توضيحات: مجله فوق تعطيل شده و قرار بر اين بوده که پژوهشکده بوعلي آن را چاپ کند که اين کار انجام نشده است )

Accessed 23 Feb 2007

11

The application of thoracoscopic sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity ischemia

Iranian Red Crescent Medical Journal

2007:July Volume 9, Issue 3

12

Balloon Angioplasty for Adult Coarctation of Aorta: A Six- month follow-up study

Iranian Heart Journal

2004;5(3):30-33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 

رزومه دکتر مدقق


 
 
 

نام و نام خانوادگي

دکتر محمد هادي سعيد مدقق

modaghegh[at]mums.ac.ir
[at]yahoo.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکي مشهد،

تلفن:05118525311

نمابر:05118525311

پست الکترونيک: email[at]mums.ac.ir

 
 

سوابق تحصيلي
طرحهاي تحقيقاتي
مقالات انگليسي
سرپرستي پايان نامه ها
سوابق تدريس
سخنراني در مجامع علمي خارجي
سخنراني در مجامع علمي داخلي
سوابق اجرايي
کارگاههاي علمي پژوهشي
عضويت در مجامع علمي داخلي
مقالات فارسي
زمينه تحقيقاتي مورد علاقه

رديف
نام دوره
دانشگاه محل تحصيل
تاريخ
1
دکتري عمومي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
1368
2
تخصص جراحي عمومي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
1373
3
فوق تخصص جراحي عروق و تروما
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
1376
4
فرصت مطالعاتي جراحي عروق و اندوواسکولار
دانشگاه ليدز انگلستان
1383
5
دوره تکميلي اندوواسکولار
لايپزيک آلمان
1389
 
طرح هاي تحقيقاتي:

 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

تاريخ تصويب

وضعيت طرح

1

88044

بررسي ميزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر كارگزاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد

1388/10/09

در دست اجرا

2

88041

بررسی اثر سلولهای بنيادي وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی

1388/12/05

در دست اجرا

3

88026

بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتی

1388/06/18

در دست اجرا

4

87932

بررسي ميزان شيوع وعلل مكانيسم‌هاي ايسكمي و سندرم استيل علامتدار در اثر كارگذاري فيستول شرياني –وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388

1388/10/23

در دست اجرا

5

87630

بررسی فراواني ایسکمی و آنفارکتوس ميوکارد در بیماران تحت عمل جراحی عروقی ماژور در بیمارستان امام رضا (ع) از دی 1387تا دی1390

1388/09/25

در دست اجرا

6

87030

اثر قرص هاي کلاله زعفران برپروتئين هاي C و S ، فيبرينوژن ، PT و aPTT جهت ارزيابي سيستم هاي انعقادي و ضد انعقادي در داوطلبان سالم

1387/06/27

پايان يافته

7

86181

معرفي روش جديد تعبيه كاتتر صفاقي به روش لاپارسكوپيك

1387/09/13

در دست اجرا

8

86152

بررسي تاثير ارزش اندازه‌گيري روزانه محيط اندام تحتاني در حضور ريسك فاكتورهاي ترومبوز وريدهاي عمقي(DVT )جهت تشخيص زودرس DVT ، در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، طي يك دوره 2ساله (1388-1386)

1386/04/27

در دست اجرا

9

85134

مطالعه اختلالات آترواسكلروتيك قلبي –مغزي عروقي در شهر مشهد

1386/05/24

در دست اجرا

10

84436

بررسي احتمال ايجاد تغييرات فشار خون و تستهاي انعقادي در داوطلبان سالم مصرف زعفران

1384/12/17

پايان يافته

11

84251

بررسي اثر محافظتي كلاله زعفران بر كاهش آزارهاي سندروم رپرفيوژن پس از بستن ( كلامپنيك ) عروق اندام تحتاني

-

در دست اجرا

12

84169

تعيين اثر نيترو گليسيرين موضعي در بهبود جريان خون عضو مبتلا با ايسكمي غير آترواسكلروتيك اندام

1384/07/27

پايان يافته

13

84134

بررسي عفونت هاي قارچي پاي ديابتيك در مراجعين بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع)

1384/05/26

پايان يافته

14

84107

بررسي اثر مصرف اسيد فوليك و ويتامين B12 بر سطح هوموسيستئين خون و نارسايي شرياني اندام تحتاني

1384/05/19

پايان يافته

15

84084

تعيين ميزان موفقيت ترك سيگار به روش گروه درماني در بيماران مبتلا به بورگر در بيمارستان امام رضا(ع)

1384/05/12

پايان يافته

16

84017

بررسي باليني پاي ديابتيك از نظر روشهاي درماني اعمال شده و نتايج بدست آمده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آينده نگر

1384/02/14

پايان يافته

17

84016

بررسي شيوع مشكلات پا در بيماران تحت پوشش مركز تحقيقات ديابت خراسان

 

در دست اجرا

18

83229

تعيين معيارهاي تشخيصي آنژيوگرافيک بيماري بورگر در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههاي بيمارستان قائم و امام رضا (ع)

1383/12/19

پايان يافته

19

83206

بررسي شيوع استئوميليت در پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابتي و بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسيون در سال 84-1383

1383/12/12

پايان يافته

20

83204

بررسي علل ايسكمي اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژي بيمارستان قائم(عج)

1383/11/28

پايان يافته

 
مقالات انگليسي:
 

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

A case of Behçet's disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: a long time follow up

Eastern Mediterranean Health Journal

EMHJ • Vol. 16 No. 3 • 2010- pp. 346-349

2

A newly designed SIPC device for volume reduction of lymphedema

 
Indian Journal of Surgery

2010 ; 72 (1), pp. 36-40

3

Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis access.

Ups J Med Sci

2010; Mar 11,

4

Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunction

Indian Journal of Surgery
2008 ; 70 (5), pp. 227-230

2009; pp. 1-4

5

Serum lipid changes after high pressure short term SIPC therapy for lower limb lymphedema

Indian Journal of Surgery
Accepted on 02/09/2009

6

Crocus Sativus L. (Saffron) Extract and its Active Constituents (Crocin and Safranal) on Ischemia – Reperfusion in Rat Skeletal Muscle.

 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine

2009; 6 (3), pp. 343-350

7

Thrombophlebitis migraines a foot print of Burger's disease: A prospective-descriptive study in north-east of Iran)

Clinical Rheumatology

2008; 27 (1), pp. 55-57

8

Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteers

 
Phytomedicine

2008; 15 (12), pp. 1032-1037

9

The application of thoracoscopic sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity ischemia

Iranian Red Crescent Medical Journal

2007;July Volume 9, Issue 3

10

Burger's disease and socioeconomic factors

Avicenna journal

Accessed 23 Feb 2007

11

Incidence of Mycotic infections in diabetic foot

JJM

 
مقالات فارسي:
 

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

محاسبه احتمال بقا بر اساس مدل TRISS در مصدومان بستری در سه بیمارستان سینا و شهدا و فیاض بخش تهران

مجله دانشکده پزشکی تهران 1379

2

مقایسه آسیب های غیر نافذ در تصادف وسایل نقلیه موتوری بین دو گروه بیماران سرنشین و پیاده

مجله دانشکده پزشکی تهرانسال 1382

3

Ballon Angioplasty for Adult Coarctation of Aorta : A Six – Month Follow – up Study

Iranian Heart Journal 2004 شماره :3 - سال 5-

1384

4

Effectiveness of abdominal wall elevator in reducingintra- abdominal pressure and co2 volume duringlaparoscopic cholecystectomy

Acta Medica Iranicaشماره 2 - سال 43 -تابستان 84

5

بررسی شیوع مصرف مواد مخدر در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان سینا

مجله دانشكده پزشكي تهران

شماره 8 – سال 64 – پاييز 85

6

عوارض و طول مدت باز بودن شانت های پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 97 – سال 50 – پاييز 86

7

بررسي ميزان باز بودن و عوارض شانت‌هاي پورتوسيستميك در بيماران مزمن کبدي, حداقل يك سال پس از عمل جراحي در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

مجله دانشکده پزشکي مشهد

زمستان 86

8

بررسی میزان باز ماندن و بروز عوارض در اعمال جراحی Dialysis Access

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانشماره 1 – سال 26 – بهار 87

9

بررسی میزان بقائ فیستولهای شریانی وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

شماره 100 – سال 51 - تابستان 87

 
سرپرستي پايان نامه ها:
 
ردیف
شماره پایان نامه
عنوان پایان نامه
نام دانشجو
مقطع تحصیلی
1
6561
بررسي ميزان شيوع باليني عوارض حسي و حرکتي و طرح درگيري عصبي ناشي از اين عوارض در اثر کارگذاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراکز دياليز سطح شهر مشد .
امير برزنوني
دکتر حرفه اي پزشکي عمومي
2
6562
بررسي ميزان شويع و علل مکانيسم هاي ايسکمي و سندرم استيل علامتدار در اثر کارگذاري فيستول شرياني – وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراکز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388
علاء الحشيمي
دکتر حرفه اي پزشکي عمومي
3
599
تعيين تاثير پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم پاهاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي دو سال
عطيه محمد زاده وطنچي – ابوالقاسم سنگکي
دکتر حرفه اي پزشکي عمومي
4
6237
بررسي عوامل موثر بر ميزان شانت در Access هاي همودياليز و پيش بيني ميزان فلو ، از روي آن
زينب خزاعي
دکتر حرفه اي پزشکي عمومي
5
 
اثر قرص هاي کلاله زعفران بر پروتئين هاي cوs ،فيبرينوژن ،PT و PTT جهت ارزيابي سيستم هاي انعقادي و ضد انعقادي در داوطلبان سالم
 
 
6
2100-ت
بررسي ميزان هموسيستئين سرم در بيماران آترواسکلروز و بيماران بورگر با تظاهر ايسکمي اندام و بررسي تغييرات آزمايشگاهي و باليني در دو گروه فوق پس از درمان با اسيد فوليک
محمد زارع حقيقي
دکتري تخصص جراحي عمومي
7
6018
بررسي احتمال ايجاد هايپوتانسيون و اختلالات انعقادي در داوطلبان سالم مصرف کننده زعفران (کار آزمايي باليني دو سويه نا آگاه )
مسعود شهابيان
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
8
6150
بررسي نتايج درمانهاي سندرم بودکياري ، در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد از سال 1379 تا ابتداي سال 1386
سميه اسلامي نسب
دکتر حرفه اي پزشکي عمومي
9
6015
بررسي عوامل موثر در تشخيص آپانديسيت حاد جهت پيش بيني نياز به عمل جراحي در بيماران مراجعه کننده به بخش اور‍ژانس جراحي بيمارستان امام رضا (ع) در سال 1385
زهرا بهره مند
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
10
5839
بررسي نتايج اقدامات درماني انجام شده در عوارض AVF در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) بخش جراحي عروق دوره يکساله شهريور 83 تا شهريور 84
مهسا وحدتي نيا
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
11
5855
بررسي نتايج مداخلات عروقي شرائين اندامها در بيمارستان امام رضا (ع) طي سالهاي 1382-84
روح ا... کشيري
دکتري عمومي رشته پزشکي
12
5885
بررسي علل ايجاد عوارض و از کار افتادن فيستولهاي شرياني وريدي در بيماران درمان شده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) از 1/10/84 الي 1/3/85
ليلا حسيني – مليحه ناطقي
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
13
5709
تعيين اثر نيتروگليسرين موضعي در بهبود جريان خون عضو مبتلا در بيماران مبتلا به ايسکمي غير آترواسکلروتيک اندام
عليه فارابي
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
14
5462
بررسي ميزان باز بودن عوارض و مورتاليته شانت هاي پورتوسيستميک بر حسب نوع عمل جراحي انجام شده حداقل يک سال پس از عمل جراحي در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) ، از شهريور 1379 تا پايان خرداد 1383
مهسا فدوي اسلام
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
15
5463
بررسي تاثير شانت هاي پورتوسيستميک جراحي در سير طبيعي بيماري در بيماران پورتال هايپرتنشن در زمان هاي برابر قبل و بعد از عمل جراحي در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) از شهريور 1379 تا پايان 1383
سميرا همايي
رشته پزشکي عمومي مقطع انترني
16
-------
طراحي و تعيين کار آيي دستگاه بالابرنده جدار قدامي شکم در کاهش زمان پنوموپريتوئن و کاهش حجم CO2 لازم جهت انجام کوله سيستکتومي لاپاراسکوپي در
شهربانو بحرپيما
دکتري تخصصي جراحي عمومي
17
5350
بررسي دموگرافيک بيماران ترومايي دچار قطع عضو مراجعه کننده به بيمارستان امدادي شهيد کامياب و شناخت عوامل موثر در آن
جلال سرگلزايي
دکتري پزشکي
18
17493
بررسي ميزان آگاهي کاروزان دانشکده پزشکي تهران در برخورد اوليه با بيمار مولتيپل تروما در زمستان 1377
محمدر ضا زارعي – سميه نبوي چاشمي
دکتري پزشکي عمومي
19
17546
بررسي ميزان Patency و بروز عوارض در Dialtsis Access Procedures در بيماران تحت نظر مرکز دياليز طي 6 ماهه اول سال 1377
کامبيز قاضي زاده و حبيب ا... يحيايي
 

رزومه دکتر مدقق 2


  

20

17460

بررسي عملکرد مرکز اورژانس تهران در رابطه با بيماران ترومايي با تاکيد بر شاخص هاي اصلي متوسط زمان انتقال و ميزان بهره وريد بيماران از ALS و BLS و مقايسه يافته ها با مقادير استاندارد جهاني

عارف سجاده چي

بهمن سيار رودسري

دکتري پزشکي عمومي

21

17515

بررسي مرگ و مير هاي متعاقب تروما در بيماران ارجاع شده به بيمارستانهاي سينا ، شهداي تجريش ، فياض بخش از خرداد 1375 تا تير 1376

مهرزاد غلامپور – اسدا... شاکري

دکتري حرفه اي پزشکي

22

------

مقايسه کارکرد (Patency Rate) و عوارض (Complication) يکساله در Bridge Fistule افراد دياليزي بر اساس قطر گورتکس (SIZE) در بخش جراحي عروق بيمارستان سينا طي سالهاي 1378-1379

فيض ا... نيازي شهرکي

دکتري تخصصي جراحي عمومي

23

------

بررسي اپيدميولوژيک و محاسبه احتمال بقا بر حسب شدت تروما ، در بيماران تروماتيک بستري در سه بيمارستان سينا ، شهدا، فياض بخش ، 1376-1375

مرتضي عبدالهي

دکتري تخصصي پزشکي اجتماعي

24

17071

بررسي تروماي قفسه سينه در بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستانهاي سينا ، شهيد فياض بخش و شهداي تجريش تهران در دوره يکساله ارديبهشت 1375 الي ارديبهشت 1376

فرنام عجميان – فرشاد اسکندري

دکتري حرفه اي پزشکي

25

------

بررسي اپيدميولوژيک و محاسبه احتمال بقا بر حسب شدت تروما ، در بيماران تروماتيک در سه بيمارستان سينا ، شهدا ، فياض بخش ، 1375-1376

مرتضي عبدالهي

دکتري تخصصي پزشکي اجتماعي

26

--------

بررسي موارد لاپاراتومي در بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستانهاي سينا ، فياض بخش و شهداي تجريش در سالهاي 1376-1375

فريبا جهانگيري

دکتري تخصصي در رشته جراحي عمومي

27

1489

بررسي شيوع سني و فراواني انواع توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهداء تجريش

مهران احساني

دکتري پزشکي

28

1436

نتايج تايمکتومي در اطفال زير 15 سال مبتلا به مياستني گراويس طي 10 سال گذشته در بيماران شهداء تجريش

علي رعيت نوش آبادي

دکتري پزشکي

 
 سوابق تدريس:
 

رديف

نام درس

گروه آموزش گيرنده

زمان تدريس

نوع درس

1

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

2

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشائي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

3

عروق احشائي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

4

آمبولي شرياني – هيپرتانسيون پورتال

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

5

تروماتيسم گردن – بيماريهاي عروق مغزي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

6

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته آل

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

7

انسداد عروق احشائي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

8

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشائي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

9

بيماري بورگر و آنژيواسپاتيک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

10

آمبولي شرياني

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

11

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته آل

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

12

عروق احشايي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

13

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشايي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

14

آمبولي شرياني – هيپرتانسيون پورتال

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

15

تروماتيسم گردن – بيماريهاي عروق مغزي خارج جمجمه

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

16

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

17

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

18

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

19

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

20

جراحي عروق

دانشجويان پرستاري و مامايي

سال تحصيلي 85-84

21

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

22

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

23

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

24

جراحي عروق

دانشجويان پرستاري و مامايي

سال تحصيلي 85

25

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

نشانه شناسي

26

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

24

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

28

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

29

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

30

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

31

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

32

عروق

کارورزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

نشانه شناسي

33

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

34

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

35

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

36

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

نشانه شناسي

37

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

38

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

39

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

40

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

41

انسداد آئورتوايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

42

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

43

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

44

عروق

کارورزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

نشانه شناسي

45

آموزش سندروم هاي کاردينال ( هيپرتانسيون عروقي

46

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

نشانه شناسي

47

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

48

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

49

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

50

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

51

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نشانه شناسي

52

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

53

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

54

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

55

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

56

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نشانه شناسي

 
 سخنراني در مجامع علمي خارجي:
 

رديف

عنوان همايش

محل برگزاري همايش

تاريخ برگزاري همايش

عنوان سخنراني

نوع ارائه (سخنران مدعو- سخنرانی- پوستر)

1

International Congress of Asian Society for Vascular Surgery.

Malaysia

16th – 19th August2006

Thoracoscopic Sypmathectomy; the Optimal management for hyperhydrosis and severe uper extremity ischemia.

پوستر

The CME Committee of the European Board of Vascular Surgery has Approved the ESVS XXI Annual Meeting for Points

Madrid , Spain

20th – 23rd September 2007

 

2

International Congress of Asian Society for vascular Surgery&7th Shanghai – Tokyo Symposium of Vascular Surgeons

Shanghai- China

November1-3,2007

Acomparison of Efficacy and Patency Rate of Polyurethane and Expanded Polytetrafluoroethylene Vascular Access Grafts in Patients with end-Stage Renal Disease:A Match group case – Control Study.

سخنران

3

The 9 th International

Congress of Asian

Society for Vascular Surgery.

Bangkok- Thailand

October 29-31,2008

1.A Study on Causes of Complications

and Failure of Arteriovenous Fistula

in Hemodialysis Patients.

2.Serum Lipid Changes After High Pressure Short Term IPEC Therapy .

پوستر

4

The 10th Annual Congress of Asian Society For Vascular Surgery.

Busan, Korea

2009

1. Study Of Serum homocysteine Level of Atherosclerotic Patients with Limb Ischemia As Well As Those With Burger’s Dieses Comparing it to Control Group and Study of Clinical and Para Clinical Change After Treatment by Folic Acid.

2.Evaluation of The Effect of Topical Nitroglycerin on Limb Circulation in non Atherosclerotic Ischemia : A Preliminary Double Blind Randomized Clinical Trial Study

سخنران

5

6th European Angiology Days.

Milan (Italiya)

14-15 November 2009

Burger Questionnaire

سخنران

6

Kuala Lumpur Vascular Access Conference 18th – 19th March 2010

Kuala Lumpur (Malaysia)

2010

1-Primary Patency Rate of AV Fistulas and the Effect of Patient Variables .

2- A Study of Outcome Results After Therapeutic Interventions performed for AVF Complications During A one Year Period .

پوستر

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

رزومه دکتر مدقق 3


          
   
           سخنراني در مجامع علمي داخلي:
   

ردیف

عنوان همايش

محل برگزاری همایش

تاریخ برگزاری همایش

عنوان سخنراني

نوع ارائه (سخنران مدعو- سخنرانی- پوستر)

1

سي و چهارمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ايران

تهران

14/2 الي 15/2/89

- بيماريها و تروماي عروقي

- درمان اندوواسکولار بيماريهاي عروق کاروتيد ورتبرال

سخنراني – شرکت

2

ليزر در جراحي

تهران

2/11/88

نقش ليزر و راديوفرکوئنسي در درمان واريس اندام تحتاني

سخنراني – شرکت

3

دومين کنگره بين المللي جراحي کارديوواسکولار در بيمارستان رضوي

مشهد

31/4 الي 2/5/88

COMBIND CAROTID NDARTHRCTOMY
& CABG.

سخنراني

4

Iپنجمين کنگره راديولوژي ايران

تهران

8/2/88 الي 11/2/88

Carotid Stenosis

سخنراني – شرکت

5

سي و دومين کنگره ساليانه جراحان ايران .

Tehran, IRAN

18-14/2/87

تروماي عروق اندامها

سخنران مدعو

6

کنگره يک روزه درمان هاي اينترنشنال و جراحي سکته هاي مغزي

مشهد

25/5/87

Assessment of Carotid Endarterectomy

سخنراني – شرکت

7

کنگره آموزش مداوم جامعه جراحان ايران – شاخه خراسان

مشهد

4/8/87

نقش ليزر در درمان واريس

جراحي عروق و بيماريهاي وريدي

نحوه برخورد با بيماران مشکل

سخنراني

8

کنگره جراحي عروق و تروما

تهران

7/9/87 الي 9/9/87

1.Carotid Endarterectomy Vs Carotid Stenting

2.Prosthesis in constructing Dialysis Accesses.

سخنراني- شرکت

9

کنگره جراحي عروق و ديابت

تهران

آذرماه 1386

1-Long-Segment angioplasty in Patients with diabetic foot Ulceration

2-A Study on prevalence of lower limb complications in diabetic patients without suggestive symptoms .

سخنران

10

کنفرانس علمي خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

مشهد

24/3/86

خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

سخنراني

11

کنگره تروماي عروق – شناخت و درمان آن

تهران

24/11/85 الي 26/11/85

جايگاه جراحي آندوواسکولار در تروماي عروقي

سخنراني – شرکت

12

سي و يکمين کنگره ساليانه جراحان ايران .

تهران

19-15/2/86

نکات بحث انگيز در درمان تروما

سخنراني – شرکت

13

ششمين کنگره گوارش و کبد ايران

مشهد

2/9/85

Hepatic vascular disorders

سخنراني

14

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

جايگاه لاپاراسکوپي در جراحي

سخنراني – شرکت

15

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

راهيابي به عروق

سخنراني – شرکت

16

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

Thoracoscopic sympathectomy; the optimal management for hyperhydrosis and severe upper extremity ischemia.

سخنراني – شرکت

17

برنامه باز آموزي جايگاه stapling و لاپاراسکوپي در جراحي

مشهد

7/9 الي 8/9/85

پانل : ضايعات خوش خيم آنورکتال و انسداد روده - توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني : توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني – شرکت

18

برنامه مدون باز آموزي ارتوپدي در مورد بيماران مولتيپل تروما

مشهد

17/12/84

تروماي عروق محيطي

سخنراني – شرکت

19

کنگره Vascular Access & dialysis

مشهد

5/11 الي 7/11/84

Technical guidelines and outcomes of peritoneal catheter correction by mean of laparoscope.

سخنراني – شرکت

20

برنامه سمينار و باز آموزي بيماريهاي وريدي انجمن جراحان عروق ايران

تهران

1/10/84

پاتوفيزيولوژي نارسايي مزمن وريدي ، واريس و انواع آن

سخنراني – شرکت

21

برنامه مدون باز آموزي زخم مشکل و کنترل درد

مشهد

19/8/84

برخورد با زخمهاي پيچيده و درمان آنها

عضو پانل

22

سمينار باز آموزي بيماريهاي مري

مشهد

18/8/84

-----------------

هيئت رئيسه

23

سمينار مراقبت و درما در حوادث غير مترقبه

مشهد

16و17/6/84

برآورد اوليه و احيامصدومين در حوادث غير مترقبه

سخنراني

24

20/5/84

پانل : جراحي هاي کوچک

سخنراني : کات دان – جراحي هاي کوچک

سخنراني – شرکت

25

بيست و نهمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

28/2/84

بيماريهاي عروق اندام تحتاني

سخنراني

26

برنامه باز آموزي انجمن جراحان عروق و تروما

تهران

29/11/83

تازه هاي جراحي عروق

سخنراني

27

برنامه مدون باز آموزي تروماي شکم در حاملگي

برخورد با شکم حاد جراحي – تشخيص و درمان

مشهد

8/7/83

--------------------------

هيئت رئيسه – عضو پانل

28

بيست و هشتمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

19/2/ الي 23/2/83

؟

سخنراني

29

کنفرانس علمي يک روزه بورگر

تهران

2/5/82

Angiographic Pattern of Our Patients With Clinical Diagnosis of TAO Vs Atherosclerosis.

Clinical Presentation of TAO

Review of 80 Cases With Clinical Diagnosis of TAO.

سخنراني

30

همايش علمي – تحقيقي مديريت امداد و نجات کشور

تهران

3/12 الي 4/12/81

Surgical Aspects of Motor Vehicle Accidents (Panel).

پوستر

31

آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحي

تهران

25/10الي 27/10/81

سخنراني – شرکت

32

برنامه آموزش مداوم سمينار طب رزمي

تهران

7/8 الي 9/8/81

کنترل خونريزي در تروما

شرکت – سخنراني

33

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

1/11الي 4/11/81

؟

شرکت -سخنراني

34

کنگره جامعه جراحان ايران شاخه خراسان

مشهد

25/11 الي 27/11/81

جراحي در صدمات عروقي

-A Study of Patency rate & the Complication of Angioaccecc for Dialysis

شرکت – سخنراني

35

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

30/9 الي 3/10/81

؟

شرکت -سخنراني

36

برنامه آموزش جراحي

تهران

14/7 الي 16/7/78

؟

شرکت – سخنراني

37

سمينار ضايعات اندام تحتاني

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20/3/78

Diabetic Foot management .

سخنراني

38

سمينار دانشگاهي کمردرد در زاهدان

؟

1368

ديسک بين مهره اي بيماري و درمان بانضمام بررسي کلينيکي اثر درماني کولشي سين تزريقي در ديسکوپاتي هاي مقاوم به درمان

؟

         
      سوابق اجرايي:

رديف

نوع فعاليت

محل فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

مسئوليتهاي دانشگاهي

1

مدير گروه جراحي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18/12/88

2

رئيس مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسکولار

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/8/88

3

عضو کميته علمی و اجرايی برگزاری امتحانOSCE سال 87-86

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6/11/86

4

عضو کميته برگزاری امتحان ارزشيابی درون بخشی به صورت OSCE (سال 86-85 )

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15/12/85

5

کارشناس مسئول ارزشيابی مراکز تحقيقاتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

19/12/83

6

عضو هيئت ممتحنه آزمون پيش کارورزی و عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيار تخصصی دانشکده پزشکی مشهد سال 82

دانشگاه علوم پزشکي تهران

19/4/82 الي 17/3/84

7

عضو کميته بررسی ساختاری طرحهای پژوهشی دانشگاه

و شرکت در جلسات کميته ساختاری

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

9/4/82 الي 8/4/84

8

عضو کميته راهبردی پايگاه تحقيقات جمعيتی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

23/1/82 الي 4/9/82

9

عضو کميته تخصصی هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشکی

و شرکت در جلسات اين کميته به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/12/81 الي 13/7/83

10

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

شرکت در جسلسات شورای پژوهشی به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

28/10/81 الي 23/5/84

11

رئيس بخش جراحی عروق

بيمارستان امام رضا (ع)

6/11/80 تا کنون

امور اجرایی وزارتخانه :

1

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

3/4/86

2

نماينده تام الاختيار معاون سلامت (دکتر علويان ) در کميته راهبردی رشته تخصصی جراح عروق

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

1385 تا کنون

3

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

5/5/84

4

عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيارتخصصی جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

26/10/81 الي 27/11/84

5

عضو هيئت ممتحنه پيش کارورزی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

6/10/81 الي 29/5/84

کمیته ها و مسئولیتهای بیمارستانی

1

کميته تعيين تکليف بيماران بستري در اورژانس

بيمارستان امام رضا (ع)

3/5/89

2

عضو متخصص جراحی در تيم اظطراری گروه A

بيمارستان امام رضا (ع)

31/2/85

3

عضو کميته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

25/5/82

4

عضو کميته دارو و درمان بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

4/3/82

5

عضو شورای پژوهشی بيمارستان امام رضا (ع)

و شرکت در جلسات شورای پژوهشی بيمارستان

بيمارستان امام رضا (ع)

19/10/81 الي 16/2/85

6

عضو کميته نظارت و ارزشيابی درونی بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

16/11/81

(مسئولیتهای سایر سازمانها (کنگره رازی . نظام پزشکی . پزشکی قانونی . بیمارستان رضوی )

1

عضو کميسيون تخصصی جراحی قلب و عروق اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به مدت يک سال

شرکت در جلسات کميسيون تخصصی (پزشکی قانونی)

مشهد

15/4/86 تا کنون

2

شرکت در جلسه طرح Mashhad Study در پژوهشکده بوعلی

مشهد

8/12/85

3

عضو کميته اطاق عمل بيمارستان رضوی

مشهد

13/12/84

4

رابط دانشگاه و بيمارستان رضوی در رشته جراحی عمومی و عروق

مشهد

13/7/84

5

رياست بخش جراحی بيمارستان رضوی

مشهد

31/5/84

6

عضو هيات علمی نيمه وقت در مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم کودکان

مشهد

20/2/84

7

عضو هيئت داوران کميته تخصصی بالينی جراحی ونهمين و دهمين و سيزدهمين جشنواره تحقيقاتی پزشکی رازی

تهران

8/9/82  

رزومه دکتر مدقق 4


 
کارگاههاي علمي و پژوهشي :
 

رديف

عنوان کارگاه

محل کارگاه

تاريخ برگزاري

نوع حضور

1

کارگاه آموزشي يک روزه مراقبت از کاتتر ها و پورت ها و ساير راههاي دستيابي به عروق در بيماران دياليزي و شيمي درماني

بيمارستان رضوي

30/2/89

مدرس

2

Throughout his Stay he observed about 30 Peripheral Interventions performed by Drs Sven Braeunlich and Andrej Schmidt .

Park-Krankenhaus Leipzig – Sudost GmbH

September21st,2009

شرکت کننده

3

کارگاه جراحي لاپاراسکوپي

بيمارستان قائم : تالار شهيد پندي

15و16/12/87

عضو کميته علمي

4

کارگاه عمل جراحي Endoscopic Lumbar Sympathectomy براي اولين بار در ايران

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

13/4/87

مدرس

5

کارگاه توجيهي برنامه آموزش رشته جراحي عمومي

شوراي آموزش پزشکي و تخصصي

2/4/87

شرکت کننده

6

کارگاه آموزشي درون بخشي HIS هيات علمي و دستياران

دفتر کارشناسان آموزشي و پژوهشي بيمارستان امام رضا (ع)

31/2/87

شرکت کننده

7

Training in Minimal Access Surgery IRCAFD – EITS-(European Institute of Telesurgery )

Louis Pasteur University – Strasbourg, France

September 29TH ,2007

شرکت کننده

8

کارگاه مديريت اطلاع رساني در پژوهش با استفاده از نرم افزار Reference Manager

مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور

18/4 لغايت 22/4/84

شرکت کننده

9

European Society for Vascular Surgery

held in Madrid , Spain

22 September 2007

شرکت کننده

10

Revision Course in Vascular Surgery

held in Madrid , Spain

20 September 2007

شرکت کننده

11

Endovascular Stent Graft Workshop

Shangri- La Hotel Kuala Lumpur; Malaysia

16th -19th August2006

شرکت کننده

12

کارگاه آموزشي دو روزه ستاد بحران بيمارستان امام رضا (ع)

تالار شهيد هاشمي نژاد

5و6/10/86

شرکت کننده

13

دوره آموزشي جراحي لاپاروسکوپيک پايه

مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اکرم (ص)

22/2 الي 26/2/86

شرکت کننده

14

کنفرانس ارزشيابي به روش OSCE

دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

18/8/85

شرکت کننده

15

کارگاه Refrence Manager ويژه اعضاي هيات علمي

مرکز کامپيوتر دانشکده پزشکي

20/4 الي 2/4/85

شرکت کننده

16

کارگاه آموزشي تعبيه کاتتر دياليز صفاقي

مرکز تحقيقات جراحي عروق دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5/11 الي 7/11

مدرس

17

کارگاه آموزشي تعبيه کاتترژوگولار

مرکز تحقيقات جراحي عروق دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5/11 الي 7/11

مدرس

18

کارگاه آموزشي تعبيه AVF

مرکز تحقيقات جراحي عروق دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5/11 الي 7/11

مدرس

19

کارگاه آموزشي تعبيه رگ مصنوعي (گورتکس )

مرکز تحقيقات جراحي عروق دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5/11 الي 7/11

مدرس

20

کارگاه تدوين برنامه آموزشي

معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

17/6 الي 20/6/84

شرکت کننده

21

Curriculum Development

تهران

8th , 10th &11th September 2005

شرکت کننده

22

کارگاه يک روزه جراحي هاي کوچک

تالار ابن سينا مشهد

20/5/84

شرکت کننده

23

کارگاه آموزشي جستجوي منابع اطلاعاتي در وب و نرم افزار مديريت مراجع

مرکز کامپيوتر و اطلاع رساني دانشکده پزشکي مشهد

20/4 الي 22 /4/85

شرکت کننده

24

کارگاه مديريت اطلاع رساني در پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

29/3/84

شرکت کننده

25

کارگاه آموزشي پرفيوژن

تالار شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا (ع)

8/11/82

شرکت کننده

26

کاگاه يک روزه پروژه ارزشيابي وضعيت تحقيقات سلامت در ايران

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

22/2/82

شرکت کننده

27

کارگاه آموزشي توجيهي تبيين اهداف شوراي سياستگذاري HSR

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

28/11/81

شرکت کننده

 
 عضويت در مجامع علمي :
 

رديف

نام مجامع علمي

1

سازمان نظام پزشکي ايران

2

انجمن جراحان عروق

3

جامعه جراحان ايران

4

بنياد نخبگان کشور

5

انجمن مخترعين

6

عضوهيئت مشاور انجمن ديابت ايران شعبه خراسان

7

عضويت افتخاری مرکز تحقيقات نوزادان بيمارستان امام رضا (ع)

8

ISES:International 1Society of Endovascular Specialists

9

ASVS:Asian Society for Vascular Surgery

10

VAS membershipe

کتب تدوين شده :‌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

صفحه1 از11

انجام عمل نادر و پیچیده چیوار دوطرفه برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوشنبه, 14 مرداد 1398
عمل جراحی نادر و پیچیده چیوار (CHEVAR) دوطرفه  در بیمارستان علوی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد. به گزارش وب دا، این عمل  توسط اساتید جراحی عروق این بیمارستان آقایان دکتر هادی مدقق و غلامحسین کاظم زاده با موفقیت انجام شد. دکتر مدقق عضو هیات علمی... ادامه مطلب...

بازديدكنندگان

امروز: 23
ديروز:185
اين هفته: 423
هفته‌ي گذشته: 251
اين ماه: 748
ماه گذشته: 2959
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1